Rekrutacja

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego - Rekrutacja dodatkowa

Trwa rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku:

  • prawo kanoniczne (specjalność kanoniczno-cywilna)
  • prawo kanoniczne (specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa)
TERMINY REJESTRACJI:

Ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 15 września (godz. 23:59)
Ogłoszenie wyników: 20 września (godz. 12:00)
 
Rejestracja na stronie IRK
 

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Wydziału Prawa Kanonicznego:

- tel. / fax: 22 561 88 12

- e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listy rankingowe kandydatów na I rok studiów stacjonarnych (19.07.2017)

- kierunek: prawo kanoniczne - specjalność kanoniczno cywilna

- kierunek: prawo kanoniczne - specjalność administracyjno sądowa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Studia jednolite magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego 2017/2018
 
Trwa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie. Wiecej informacji na temat organizacji i programu studiów znajduje sie poniżej.
 
Rejestracja na stronie IRK
 

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Wydziału Prawa Kanonicznego:

- tel. / fax: 22 561 88 12

- e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

 

Rekrutacja na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne. Wydział Prawa Kanonicznego prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku prawo kanoniczne w zakresie następujących specjalności:

1. Studia stacjonarne specjalność kanoniczno - cywilna
Program studiów w ramach specjalności kanoniczno-cywilnej przewiduje formację kanonistyczną oraz podstawowe wykształcenie prawnicze w zakresie prawa polskiego. Studia trwają 5 lat. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa można uznać osiągnięcia z przewidzianych programem studiów odpowiednio z zakresu filozofii, teologii i prawa. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego o specjalności kanoniczno-cywilnej oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. 
 
2. Studia stacjonarne specjalność administracyjno-sądowa (kanoniczna)
W ramach specjalności administracyjno-sądowej (kanonicznej) Wydział Prawa Kanonicznego przygotowuje studentów do badań naukowych, do pracy dydaktycznej oraz do pełnienia różnych funkcji i zadań kościelnych. Studia trwają 5 lat. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa można uznać osiągnięcia z przewidzianych programem studiów odpowiednio z zakresu filozofii, teologii i prawa, i stąd studia w tym przypadku mogą trwać krócej, zgodnie z dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego (Decreto Nuovo Codice, 2.09.2002, n. II) . Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. 
 
3. Studia niestacjonarne  (zaoczne) 

Studia odbywają się w ramach specjalności administracyjno-sądowej (kanonicznej) i są skierowane do posiadających świadectwo maturalne. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa uznaje się osiągnięcia z przewidzianych programem studiów z zakresu filozofii, teologii i prawa. Istnieje możliwość przyspieszenia toku studiów, zgodnie z Regulaminem studiów w UKSW. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w środy i czwartki jeden raz w miesiącu. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. Opłata za rok akademicki 2017/2018 wynosi 2700 zł.

Program studiów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rekrutacja na roczny kurs dokształcający dla doktorantów 2017/2018

 

Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego

Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego oraz przygotowanie pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Kurs obejmuje 8 wykładów tematycznych z prawa kanonicznego, w wymiarze 10 godzin każdy i 20 godzin języka łacińskiego. Łącznie 100 godzin wykładowych zrealizowanych podczas 10 zjazdów.

Roczny kurs dokształcającyskierowany jestdo absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają dyplom licencjata kościelnego z prawa kanonicznego.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W semestrze pierwszym odbywają się one w następujących terminach: 19.10.2017; 16.11.2017; 7.12.2017; 4.01.2018; 18.01.2018 (od godz. 9.00-17.45), w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Terminy zajęć semestru drugiego będą podane w późniejszym czasie.

Zapisy na kurs odbywają się od 3 lipca 2017 r. do 22 września 2017 r.. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-11; 561-88-12, email: prawokan@uksw.edu.pl.

Opłata za kurs wynosi 2.700,00 zł., należy ją uiścić na podane konto bankowe jednorazowo. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników.

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnego wyników z egzaminów. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego, zgodne z wzorem UKSW oraz zaświadczenie zaliczenia trzeciego cyklu zgodnie z dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego z 2 września 2002 roku.

 

Wymagane dokumenty:

·      podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz podania umieszczony jest na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSWwww.wpk.uksw.edu.pl)

·      odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem

·      odpis dyplomu licencjata kościelnego z prawa kanonicznego

·      2 fotografie i kserokopia dowodu osobistego

·      zgoda przełożonych w przypadku osób duchownych i życia konsekrowanego

po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za kurs. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem: kurs dokształcający dla doktorantów. Następnie proszę dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty czesnego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studia stacjonarne jednolite magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego - Rekrutacja dodatkowa

4 sierpnia 2016 r. rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku:

  • prawo kanoniczne (specjalność kanoniczno-cywilna)
  • prawo kanoniczne (specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa)
TERMINY REJESTRACJI:

Początek zapisów: 1 sierpnia (godz. 12:00)
Ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 16 września (godz. 23:59)
Ogłoszenie wyników: 21 września (godz. 12:00)
 
Rejestracja na stronie IRK
 

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Wydziału Prawa Kanonicznego:

- tel. / fax: 22 561 88 12

- e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji: przewodnik dla kandydatówhttp://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/sites/default/files/przewodnik_dla_kandydatow_2016.pdf

_____________________________________________________________________________________
 
Studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego w roku akademickim 2016/2017 - Terminarz rekrutacji
 
1. Kandydaci na studia doktoranckie na UKSW rejestrują się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (czynna od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.), znajduje się na stronie www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl
2. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Dewajtis 5, pok. 406, w dniach od 06 czerwca do 9 września 2016 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00).
3. Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w sali 405 - 15 września 2016 r. (czwartek) w godzinach: 10.00-14.00.
4. Dla kandydatów, którzy nie mogą uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej w ww. terminie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną - 26 września 2016 r. (poniedziałek), godz. 10.00-12.00 w sali 405 ul. Dewajtis 5. Poza wyznaczonymi terminami Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzała rozmów kwalifikacyjnych.
 

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Wydziału Prawa Kanonicznego:

- tel. / fax: 22 561 88 12

- e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

 
____________________________________________________________________________________
 
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego
 
Trwa rekrutacja na studia niestacjonarne jednolite magisterskie. Wiecej informacji na temat organizacji i programu studiów znajduje sie poniżej.
 
Rejestracja na stronie IRK
 

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Wydziału Prawa Kanonicznego:

- tel. / fax: 22 561 88 12

- e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

____________________________________________________________________________________
 
 
(specjalność administracyjno-sądowa i specjalność kanoniczno-cywilna)
 
____________________________________________________________

Wydziałowa Konisja Rekrutacyjna dla studentów 2016-2017

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla doktorantów 2016-2017

______________________________________________________________________________________

Rekrutacja na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne. Wydział Prawa Kanonicznego prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku prawo kanoniczne w zakresie następujących specjalności:

1. Studia stacjonarne specjalność kanoniczno - cywilna
Program studiów w ramach specjalności kanoniczno-cywilnej przewiduje formację kanonistyczną oraz podstawowe wykształcenie prawnicze w zakresie prawa polskiego. Studia trwają 5 lat. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa można uznać osiągnięcia z przewidzianych programem studiów odpowiednio z zakresu filozofii, teologii i prawa. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego o specjalności kanoniczno-cywilnej oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. 
 
2. Studia stacjonarne specjalność administracyjno-sądowa (kanoniczna)
W ramach specjalności administracyjno-sądowej (kanonicznej) Wydział Prawa Kanonicznego przygotowuje studentów do badań naukowych, do pracy dydaktycznej oraz do pełnienia różnych funkcji i zadań kościelnych. Studia trwają 5 lat. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa można uznać osiągnięcia z przewidzianych programem studiów odpowiednio z zakresu filozofii, teologii i prawa, i stąd studia w tym przypadku mogą trwać krócej, zgodnie z dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego (Decreto Nuovo Codice, 2.09.2002, n. II) . Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. 
 
3. Studia niestacjonarne  (zaoczne) 

Studia odbywają się w ramach specjalności administracyjno-sądowej (kanonicznej) i są skierowane do posiadających świadectwo maturalne. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa uznaje się osiągnięcia z przewidzianych programem studiów z zakresu filozofii, teologii i prawa. Istnieje możliwość przyspieszenia toku studiów, zgodnie z Regulaminem studiów w UKSW. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w środy i czwartki jeden raz w miesiącu. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. Opłata za rok akademicki 2015/2016 wynosi 2700 zł.

Program studiów
 

    Studia doktoranckie
Studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego prowadzone są w systemie stacjonarnym. Skierowane są do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z prawa kanonicznego. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
Studia doktoranckie są bezpłatne,  trwają cztery lata.
Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest przygotowanie uczestników do uzyskania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.


      Studia podyplomowe:
Na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w roku 2015-2016 organizowane są
Roczne Studia Podyplomowe:
1. Sądownictwo i Administracja w Kościele

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Wydziału Prawa Kanonicznego:

- tel. / fax: 22 561 88 12

- e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach